Användarvillkor

Användarvillkoren för tjänsten Stadsplattform.

Om du har problem med att använda applikationen kontakta oss på palvelukartta@hel.fi.

”Stadsplattform” är en applikation som Helsingfors stad upprätthåller till vilken man kan lägga till information om olika privata och statliga tjänster och objekt i Helsingfors och i huvudstadsregionen. 

Den som fyller i anmälningsblanketten ansvarar för uppgifternas riktighet och förbinder sig till att uppdatera uppgifterna.  

Den som fyller i anmälningsblanketten ansvarar för att uppgifterna som läggs till på tjänsten inte kränker tredjemans rättighet eller någon annan rättighet som följer enligt lag eller avtal. Den som fyller i anmälningsblanketten ansvarar för att de uppgifter som lämnats inte bryter mot lagstiftningen eller god sed.

  • Obs! Den som lägger till en bild på tjänsten har användarrätt till sina bilder. Man kan välja mellan två alternativ för licens:
    1. Inga restriktioner. Bilden får delas genom ett öppet gränssnitt.
    2. Bilden får användas endast i samband med objektet i fråga t.ex. på webbplatsen MyHelsinki.fi. Bilden får också delas ut till tredje parter som öppna data genom MyHelsinkis öppna gränssnitt. Det är förbjudet att använda eller överföra bilden för andra ändamål. Man ska absolut ange bildens källa och fotograf när man använder bilden.

Helsingfors stad raderar otillbörlig och felaktig information. Helsingfors stad garanterar eller ansvarar inte för informationen som läggs till via tjänsten eller att informationen som inhämtats som öppna data är riktig eller korrekt.

Helsingfors stad ansvarar inte för eventuella medelbara eller omedelbara skador som uppstår på grund av slutsatser eller åtgärder som informationen eller tjänstens innehåll orsakat. 

Helsingfors stad beslutar om publiceringen av den information (text och bilder) eller delar av den som den som fyller i Anmälningsblanketten har lämnat. Helsingfors stad är inte skyldig att publicera informationen.

All information som levereras med anmälningsblanketten är fritt tillgänglig genom ett öppet gränssnitt. För bilder kan man välja mellan två alternativ till licens, som beskrivs ovan.

Creative Commons BY 4.0 -licensvillkoren gäller den som använder uppgifter genom det öppna gränssnittet. 

På eventuella tvister och meningsskiljaktigheter i anslutning till dessa användarvillkor mellan den som fyller i anmälningsblanketten och Helsingfors stad tillämpas Finlands lag. Om meningsskiljaktigheter inte kan avgöras genom förhandlingar avgörs de i Helsingfors tingsrätt.