Stadsplattform – anmälningsblankett, Registerbeskrivning

Registerbeskrivning
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
27.9.2023

1. Personuppgiftsansvarig

Helsingfors stad / Stadsstyrelsen

2. Registeransvarig

Stadskansliet / strategiavdelningen / digitaliseringschefen

Digitaliseringschefen är registeransvarig enligt stadsstyrelsens beslut 7.3.2022 § 182 om ansvar och uppgifter som gäller registerföring vid stadskansliet.

3. Kontaktperson för registret

Projektchef

Kontaktuppgifter

Helsingfors stad, Registratorskontoret PB 10 (Norra Esplanaden 11–13), 00099 Helsingfors stad

4. Syften med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Syften med behandlingen

I registret hanteras uppgifter om privata tjänster och verksamhetsställen som tillhandahålls i huvudstadsregionen. Uppgifter om kontaktpersoner för verksamhetsställen och service lämnas av såväl offentliga som privata aktörer.

Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Central lagstiftning

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
 • Dataskyddslagen (1050/2018)
 • Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)

5. Registrets datainnehåll

Uppgifter som gäller dataskydd:

Kontaktuppgifter till den som anmäler uppgifterna:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-post

Övriga uppgifter:

 • Namn på objektet
 • Kort beskrivning av objektet
 • Lång beskrivning av objektet
 • Objektets referensord
 • Objektets gatuadress
 • Objektets postnummer
 • Objektets postkontor

Objektet på kartan

 • Företagets FO-nummer
 • Objektets telefonnummer
 • Objektets e-postadress
 • Objektets webbplats (på finska[HO1] )

Sociala medier

 • Bilder på objektet

6. Syften för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Uppgifter om den som anmäler uppgifterna kan överlåtas inom staden.

Registrets övriga datainnehåll har överlåtits för publicering.

Uppgifterna i registret lämnas inte ut utanför EU eller EES.

7. Lagringsperioder för uppgifterna

Uppgifterna stryks när verksamhetsstället stryks. Anmälningsblanketterna förvaras i 5 år.

8. Källor för personuppgifterna

Uppgifterna fås alltid från den som fyller i anmälningsblanketten.