Servicekartans tillgänglighetsredogörelse

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller Helsingfors stads Servicekarta.

Webbplatsens adress är https://palvelukartta.hel.fi/sv/

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Kartor, karttjänster och kartapplikationer omfattas inte av lagen. Men om en webbkarta är avsedd för navigering, alltså till exempel för att ge anvisningar om placeringen av en myndighets verksamhetsställe, ska det väsentliga innehållet som gäller anvisningarna presenteras också i en form som uppfyller tillgänglighetskraven. Detta innebär att verksamhetsställets placering (adress, närliggande landmärken eller hållplatser för kollektivtrafiken) ska beskrivas med text om kartvyn inte uppfyller tillgänglighetskraven. Källa: https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/vilka-tjanster-och-innehall-galler-lagen/#kartor-och-karttjanster

Oadresserade, koordinatbaserade uppgifter (områdesuppgifter, parkeringsbiljettautomater, offentlig konst, ljudstyrda skyddsvägar osv.) finns inte i textform på Servicekartan.

Den här webbplatsen har publicerats efter 23.9.2018. Webbplatsen bör uppfylla de krav på tillgänglighet som ställs i lagen.

Stadens mål

Helsingfors stad strävar efter att de digitala tjänsternas tillgänglighet ska vara minst på nivå AA eller en högre nivå enligt regelverket WCAG, om det rimligen är möjligt.

Staden främjar de digitala tjänsternas tillgänglighet genom att förenhetliga publikationsarbetet och genom att ordna kurser med fokus på tillgänglighet för personalen. Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt i samband med att de uppdateras. Staden reagerar direkt på de brister som upptäckts. Målet är att göra nödvändiga ändringar så fort som möjligt.

Upprättande av tillgänglighetsredogörelsen

Denna tillgänglighetsredogörelse har utarbetats 19.4.2023.

Fullgörandestatus

Den här webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven för nivå AA, som föreskrivs i lag, enligt regelverket WCAG v2.1 med undantag av följande brister som har upptäckts.

Sammanfattning av tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen fungerar bra på olika enheter och med olika hjälpmedel.

Bedömning av tillgängligheten

I bedömningen av tillgängligheten har man följt Helsingfors stads arbetsordning och metoder som syftar till att säkerställa sajtens tillgänglighet i alla arbetsmoment.


Tillgängligheten har granskats av en utomstående sakkunnig i en auditering samt med en självutvärdering. Tillgängligheten har kontrollerats med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och dess innehåll. De brister som bedömningsverktygen rapporterat har granskats och vid behov korrigerats.


Den externa auditeringen utfördes av Unicus Oy.

Observerade brister

Inga brister.

Åtgärdande av brister

Inga brister.

Uppdatering av tillgänglighetsredogörelsen

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Den här redogörelsen uppdateras i samband med att det görs ändringar på webbplatsen och tillgängligheten granskas.

Begäran om information i tillgänglig form

Om användaren upplever att webbplatsens innehåll inte erbjuds i ett tillgängligt format är det möjligt att begära informationen i fråga via e-post helsinki.palaute@hel.fi eller genom att fylla i en responsblankett på https://p[TA1] alautteet.hel.fi/ . Staden strävar efter att besvara förfrågan inom en rimlig tid.

Respons och kontaktuppgifter

Centralförvaltningen / Stadskansliet

kati.seppala@hel.fi

henna.niemi@hel.fi

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar de digitala tjänsternas tillgänglighet genom att förenhetliga publikationsarbetet och genom att ordna kurser med fokus på tillgänglighet för personalen.

Webbplatsernas tillgänglighet följs upp kontinuerligt i samband med att webbsidorna uppdateras. Staden reagerar direkt på de brister som upptäckts. Målet är att göra nödvändiga ändringar så fort som möjligt.

Personer med funktionsnedsättning och användare av tekniska hjälpmedel

Staden erbjuder rådgivning och stöd för personer med funktionsnedsättning och för användare av tekniska hjälpmedel. Stadens rådgivningssidor och telefonrådgivning ger stöd.

Anmälan om icke-tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att tillgänglighetskraven trots allt inte uppfylls kan hen göra en anmälan per e-post till helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten på https://palautteet.hel.fi/.

Om användaren upplever att webbplatsens innehåll inte är i tillgängligt format kan informationen begäras per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsblanketten på https://palautteet.hel.fi/. Staden strävar att besvara förfrågan inom en rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, verkställighetsförfarande

Om en person upplever att hen inte får svar på sin anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan ärendet anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel: 0295 016 000
Öppet: mån.–fre. kl. 8.00 – 16.15

Godkännande av tillgänglighetsredogörelsen

Denna redogörelse godkändes den 19.4.2023 av
Centralförvaltningen / Stadskansliet
Helsingfors stad