Ilmoituslomakkeen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Ilmoituslomakkeet -verkkosivustoa.
Sivuston osoite on https://kaupunkialustana.hel.fi -> Ilmoituslomake

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 15.11.2021.

Vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus­ti­lan­ne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Yhteenveto palvelun saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta

Sivustolla on joitakin ongelmia, joiden korjaaminen voi parantaa saavutettavuutta, mutta jotka eivät varsinaisesti ole rikkeitä.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.


Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.


Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Siteimprove Oy.

Havaitut puutteet

Interaktiiviset elementit ja niiden kuvaukset
Tietoa lomakkeen nykyisestä työvaiheesta ei välitetä avustaville teknologioille, kuten
ruudunlukuohjelmille. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
Uuden kohteen lisäyslomakkeessa asiasanat eivät ole poistettavissa yksitellen
näppäimistökäytössä (2.1.1 Näppäimistö)
Uuden kohteen lisäyslomakkeessa yksittäisten asiasanojen poistoelementit on kuvattu
virheellisesti linkkeinä (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)


Visuaalinen ja tekstuaalinen sisältö
Virheilmoituksen sisältöä voi olla hankala ymmärtää puutteellisesta ohjetekstistä johtuen.
(3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)
Vieraskielisten apuvälinekäyttäjien voi olla vaikeaa tunnistaa kielivalikkoa, koska
kielivalikon saavutettava nimi aina suomeksi. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)
Sivustolla olevien karttaupotteen painikkeiden visuaalinen kohdistuksen osoitus on
puutteellinen (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
Sivuston karttaupotteiden lähennys- ja loitonnuspainikkeet kuvataan aina englanniksi
riippumatta palvelun käyttökielestä. (3.1.2 Osion kieli & 4.1.2 Nimi, Rooli, Arvo)


Sivustolla liikkuminen
Palvelun työpöytäkäyttöliittymän navigaatiovalikon tunnistaminen voi olla vaikeaa osalle
ruudunlukuohjelman käyttäjistä valikon puutteellisesta nimitiedosta johtuen. (2.4.6 Otsikot
ja nimilaput)
Joissain tilanteissa NVDA-ruudunlukuohjelman käyttäjien selainkohdistin viedään väärään
paikkaan uuden sivunäkymän latautuessa. Ongelma johtuu apuvälineestä, ei sivun
toteutuksesta.
Sivuston alatunnisteessa oleva sivun alkuun palauttava linkki ei välttämättä toimi oikein
Applen iOS VoiceOver-ruudunlukuohjelmaa käytettäessä. Ongelma johtuu apuvälineestä,
ei sivun toteutuksesta.

Puutteiden korjaus

Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Tietojen pyytäminen saa­vu­tet­ta­vas­sa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Palaute ja yhteystiedot

Keskushallinto / Kaupunginkanslia

Henna Niemi henna.niemi@hel.fi

Helsingin kaupunki ja saa­vu­tet­ta­vuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien tek­no­lo­gioi­den käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Ilmoittaminen ei-​saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den oikeussuoja, Täy­tän­töön­pa­no­me­net­te­ly

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 15.11.2021
Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki