Esteettömyyssovelluksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Esteettömyyssovellusta. Esteettömyyssovellus on osa TPR-perhettä. Esteettömyyssovellus on käyttöliittymä toimipisteiden ja palveluiden esteettömyystietojen syöttämiseen. Käyttöliittymä aukeaa tietojen syöttäjille TPR-perheen sisältä.

Sovelluksen osoite on https:/tpr.hel.fi/tprperhe/Etusivu/.

Sovellusta koskevat lain säädökset

Sovellus on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 8.11.2022.

Vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus­ti­lan­ne

Tämä sovellus täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Yhteenveto palvelun saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta

Sovelluksessa on joitakin vähäisempiä ongelmia, joiden korjaaminen voi parantaa saavutettavuutta, mutta jotka eivät varsinaisesti ole rikkeitä.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.


Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.


Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Havaitut puutteet

• Lomakkeella on kohtia, joihin voi syöttää tietoa vain karttasovellusta käyttämällä. Näppäimistöllä tai ruudunlukijalla toimintoa ei pysty suorittamaan. (2.1.1 Näppäimistö)
• Kun lomakkeelle ladataan lisää osioita, kohdistus ei aina osu latauksen jälkeen kohtaan, josta käyttäjän on helppo jatkaa lomakkeen täyttämistä. (2.4.3 Kohdistusjärjestys)
• Lomakkeella on kenttiä, joiden nimilappu voi olla harhaanjohtava. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)
• Joihinkin lomakkeen syötekenttien lisätietopainikkeisiin kohdistetaan muista poikkeavassa järjestyksessä. (3.2.3 Johdonmukainen järjestys)
• Lomakkeen järjestämistoimintoa on vaikea käyttää ruudunlukijalla. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Puutteiden korjaus

Kriittiset puutteet pyritään korjaamaan AA-tasoa vastaavaksi saavutettavuustestausraportin korjausehdotusten mukaisesti jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen päivittäminen

Sovelluksen saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Tietojen pyytäminen saa­vu­tet­ta­vas­sa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Palaute ja yhteystiedot

Keskushallinto / Kaupunginkanslia

mirjam.heikkinen@hel.fi henna.niemi@hel.fi kati.seppala@hel.fi

Helsingin kaupunki ja saa­vu­tet­ta­vuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien tek­no­lo­gioi­den käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Ilmoittaminen ei-​saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den oikeussuoja, Täy­tän­töön­pa­no­me­net­te­ly

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 8.11.2022
Keskushallinto/ Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki