Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kaupunki alustana ilmoituslomaketta.

Sovelluksen osoite on https://tpr.hel.fi/TPRalusta/

Sivustoa koskevat lain säädökset

Sovellus on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Sovelluksen tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen. Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 30.11.2023.

Vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suus­ti­lan­ne

Tämä sovellus täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Yhteenveto palvelun saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta

Palvelussa on lähinnä ongelmia liittyen ruudunlukijakäyttöön. Ruudunlukijalle ei välity tarpeeksi informaatiota esim. kontekstin muutoksista ja kohdistusjärjestys on ongelmallinen.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.


Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona. Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Arviointityökalujen raportoimat epäkohdat on tarkastettu ja tarvittaessa korjattu.


Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Unicus Oy.

Havaitut puutteet

  • WCAG A Etusivun linkit. Ruudunlukijakohdistus siirretään sivun loppuun: Valitessa jokin linkki etusivulta (Hae kohteita, Muokkaa omaa kohdetta, Lisää uusi kohde, Anna vinkki) ruudunlukijalla, uuden sivun latauduttua ruudunlukijan kohdistus siirretään sivun loppuun. Tämä on erittäin sekavaa ruudunlukijan käyttäjälle, jonka täytyy navigoida taaksepäin päästäkseen sivun sisältöön.
  • Haku ei ilmoita toiminnasta: Hakutulosten valmistumisesta ei ilmoiteta ruudunlukijalle lainkaan. Kun käyttäjä painaa Hae-painiketta, hakutulokset listataan sivulle, mutta ruudunlukijan kohdistusta ei siirretä sivun alkuun, eikä käyttäjälle ilmoiteta, että haku on valmistunut. Ruudunlukijan käyttäjä ei siis saa tietoa siitä onko haku valmistunut, tai onko haku edes käynnistetty.
  • Lomakkeen etenemisestä ei anneta ilmoitusta ruudunlukijalle: Kun lomakkeessa edetään sivulta toiselle ruudunlukijalle ei ilmoiteta sivun vaihtamisesta. Kohdistus siirtyy myös sivun loppuun, jolloin käyttäjä joutuu navigoimaan epäloogisesti taaksepäin päästäkseen lomakkeen tietoihin.
    2.4.3 Kohdistusjärjestys Taso: A Jos verkkosivu voidaan navigoida järjestyksessä ja navigointijärjestys vaikuttaa merkitykseen tai toimintoon, kohdistettavissa olevat komponentit saavat kohdistuksen järjestyksessä, joka säilyttää merkityksen ja toimivuuden.
    4.1.3 Tilasta kertovat viestit Taso: AA Sisällössä, joka on toteutettu käyttäen merkkauskieliä, tilasta kertovat viestit voidaan selvittää ohjelmallisesti sellaisen roolin tai ominaisuuksien avulla, jotka mahdollistavat viestin esittämisen käyttäjälle avustavan teknologian avulla ilman kohdistuksen siirtämistä.
  • Tämä havainto ei ole WCAG-rikkomus (taso A tai AA), mutta sen korjaaminen edistää verkkosivujen saavutettavuutta. Hakua ei voi suorittaa Enter-painikkeella: Käyttäessä hakukenttää hakua ei voi suorittaa kohdistamalla hakukenttää ja painamalla Enter-painiketta. Haun käynnistäminen vaatii aina navigoimisen Hae-painikkeeseen. Tämä voi hidastaa tai vaikeuttaa joidenkin käyttäjien selausta, sillä yleisesti haut voi suorittaa pelkällä Enter-painikkeella navigoimatta Hae-painikkeeseen.

Puutteiden korjaus

Kriittiset puutteet pyritään korjaamaan AA-tasoa vastaavaksi saavutettavuustestausraportin korjausehdotusten mukaisesti jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen päivittäminen

Sovelluksen saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Tietojen pyytäminen saa­vu­tet­ta­vas­sa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Palaute ja yhteystiedot

Keskushallinto / Kaupunginkanslia

henna.niemi@hel.fi kati.seppala@hel.fi

Helsingin kaupunki ja saa­vu­tet­ta­vuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien tek­no­lo­gioi­den käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Ilmoittaminen ei-​​​saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den oikeussuoja, Täy­tän­töön­pa­no­me­net­te­ly

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 30.11.2023
Keskushallinto/ Kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki